สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมุทิตา  วงศ์คล่อง
 
1. นางผ่องแผ้ว  ขำคม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  รอดเปีย
2. เด็กหญิงดวงกมล  จูงงาม
3. เด็กหญิงรดามณี  ชอบมี
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
2. นายพินันท์  มณีศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตภาส  สมัครสมาน
2. เด็กชายธนภัทร  สุขสงวน
 
1. นายสมเกียรติ  พลายด้วง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายกำพล  ประหยัดชื่อ
2. เด็กชายธนภูมิ  พิมพ์ลาย
 
1. นายวรพล  วรธงไชย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สำนักนิตย์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขยานุดิษฐ
3. เด็กหญิงพรพิมล  กองทอง
4. เด็กหญิงสิริสมบูรณ์  สมดี
5. เด็กหญิงอรทัย  ตรงศูนย์
 
1. นางเสาวคนธ์  อินทร์แป้น
2. นางสาวอรประภา  นับถือดี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงพนิดา  พันธ์ศรี
2. เด็กชายพิทยา  คำมา
 
1. นางเสาวคนธ์  อินทร์แป้น
2. นางวนิดา  พยัฆษา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายปธวรรฒ  โพธิ์แก้ว
 
1. นายสุพะ  รังแก้ว
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรัณฑ์  ประถมบุตร
2. เด็กชายพงศ์ธร  สาฤทธิชัย
3. เด็กหญิงพรวิไล  สพสิงห์
4. เด็กหญิงภาพิมล  แก้วศรีงาม
5. เด็กชายวีรพล  ผิวงาม
6. เด็กชายศุภกร  นิเลปิยัง
 
1. นายยศไกร  อิ่มใจ
2. นายสุพะ  รังแก้ว
3. นายวรพล  วรธงไชย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายชโยดม  ทองโยง
 
1. นายยศไกร  อิ่มใจ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิตยา  ชัยสงคราม
2. เด็กหญิงวราพร  ตรงศูนย์
3. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีหาเวช
 
1. นางผ่องแผ้ว  ขำคม
2. นางสมจิต  ผลสมหวัง
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายอธิวัฒน์  วัฒนพงศ์ภูดิศ
 
1. นางสมจิต  ผลสมหวัง
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายธนภัทร  งามมี
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.6 เงิน 9 1. เด็กชายภานุเดช  สุขสำราญ
2. เด็กชายมงคล  อุปรีย์
3. เด็กชายสุรชัย  กล่ำพิมาย
 
1. นางเกษสุดา  ทัพธานี
2. นางวนิดา  พยัฆษา