สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81.75 ทอง 9 1. เด็กหญิงปัทมพร  สายไทย
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  วังจันทร์
3. เด็กหญิงอภิรดี  ชูกล้า
 
1. นางสาวอรประภา  นับถือดี
2. นางวนิดา  พยัฆษา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  หิมวัน
2. เด็กหญิงดวงนภา  แนวพนัด
3. เด็กหญิงสุนิสา  ตลับทอง
 
1. นางกาญจนา  แก้มทอง
2. นางสาวณัฐณิชา  แก้วกันจูบ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีหนันท์
 
1. นายสุพะ  รังแก้ว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  บูรณ์เจริญ
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีละออ
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.17 ทอง 8 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ภาโนราช
 
1. นายยศไกร  อิ่มใจ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.5 ทอง 9 1. เด็กชายวินัย  ธรรมกูล
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงศิริพร  อุดมทวี
2. เด็กหญิงอุมาพร  มีสติ
3. เด็กหญิงแสงดาว  สุขกล้า
 
1. นางสมจิต  ผลสมหวัง
2. นางบุปผลักษณ์  บุญยะมินทร์
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  คงมี
2. เด็กชายนนทกานต์  ชาวนา
3. เด็กชายพิสิทธิพงษ์  สมัครสมาน
 
1. นายวรพล  วรธงไชย
2. นายสุพจน์  อินทร์แป้น
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 1. เด็กชายนพรัตน์  เพ็ชร์ทโน
2. เด็กหญิงนฤมล  กองทอง
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ศรีสิงห์
 
1. นายพินันท์  มณีศรี
2. นางสาวยุพาพรรณ  หมายชื่น
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระพล  จิตหาญ
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุทธิชัย  มีสติ
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช