สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แข่งขัน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตะโคดม
3. เด็กหญิงศรีสุนันท์  ใจหลัก
 
1. นางสาวพรทิพย์  นิยมธรรม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกฤติยานี  เข็มทอง
2. เด็กหญิงธิดา  เหมือนมี
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์กร  ยิ่งดี
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  ถาวร