สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 77.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  งามเด่น
2. เด็กหญิงธนพร  ขิมทอง
3. เด็กหญิงพรนภัส  สายแก้ว
 
1. นางสาวพัชดา  ตุนา
2. นางสมพร  พรหมคุณ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงธยาดา  ปะมังคะตา
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  อัคฮาด
3. เด็กหญิงสุนิสา  ขบวนงาม
4. เด็กหญิงอโนชา  ดีทวี
5. เด็กหญิงเกศฎา  มียิ่ง
 
1. นายศิริชัย  สุไต้ทอน
2. นางสาววารุณี  บุญกว้าง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทนิภา  ท่อนทอง
 
1. นายทัศนศิลป์  คุณนาม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสวงสิทธิ์
2. เด็กชายศิลา  ไทยยิ่ง
3. เด็กหญิงเสาวภา  มาลัยหอม
 
1. นางอัญชลี  คงสุข
2. นางมณีรัตน์  ศรีโยธี