สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  โฉมศรี
 
1. นางสมพร  พรหมคุณ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญญัติ
2. เด็กหญิงทัณฑิกา  แพงไข่
3. เด็กชายพงศกร  สายแก้ว
4. เด็กหญิงลีลาวดี  บุญกาญจนารัตน์
5. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีไสว
 
1. นางอรุณรัตน์  จุฑาจันทร์
2. นางกมลาภรณ์  เหมือนนึก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตตินันท์  สร่ายหอม
2. เด็กชายจิรศักดิ์  บัวแก้ว
3. เด็กชายชูศักดิ์  สังเกตกิจ
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เลขนอก
5. เด็กหญิงพัชราภา  ผิวงาม
 
1. นางมณีรัตน์  ศรีโยธี
2. นางสาวศรัณย์ภัสส์   วารินทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มีแยบ
2. เด็กชายพงศภัค  สุปิงปรัส
 
1. นางมณีรัตน์  ศรีโยธี
2. นางสาววารุณี  บุญกว้าง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิง วิไลทรัพย์   มีคม
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  งามเด่น
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผลร้า
 
1. นางสาวกิติยา  เศลวัฒนะกุล
2. นางอรุณรัตน์  จุฑาจันทร์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  มาไสตะคุ
2. เด็กหญิงธารทิพย์  พยัคศรี
3. เด็กหญิงพิยดา  กอศักดิ์
 
1. นางสาวกิติยา  เศลวัตนะกุล
2. นางสาววารุณี   บุญกว้าง
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มียิ่ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาไสตะคุ
3. เด็กชายดนุพล  โจมรัมย์
 
1. นางอรุณรัตน์  จุฑาจันทร์
2. นางกมลาภรณ์  เหมือนนึก
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เรืองสุขสุด
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ประเมนทอง
3. เด็กหญิงปราถนา  มียิ่ง
 
1. นางอรุณรัตน์  จุฑาจันทร์
2. นางกมลาภรณ์  เหมือนนึก