สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงวิทยาคาร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.8 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐภัทร  บุญหาญ
 
1. นางสุภา  สาระไอ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 12 1. เด็กชายไชยวัฒน์  ลาคำ
 
1. นางนิออน  ปัญญาโรจน์สุข
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงนิธิรัตน์  ดวงมาลา
2. เด็กหญิงปนัดดา  ใจแสน
 
1. นายปรีชา  สาระไอ
2. นางสุภา  สาระไอ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภาลัย  มิตรมาตร
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ใยชวด
 
1. นางสาววันทนี  รัศมีสุกใส
2. นางนิออน  ปัญญาโรจน์สุข
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กชายศุภกิตติ์  พันธมา
2. เด็กชายอนุภัทร   ภาคนิตร
 
1. นางสาววันทนี  รัศมีสุกใส
2. นายรัชเดช  ทองสาดี
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พันธ์งาม
 
1. นางนนทพร  ศรีบุญจันทร์
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากาญจน์  นามโคตร
 
1. นางสุภา  สาระไอ
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กชายพัชรวัฒน์  ทองคำ
2. เด็กชายพัสกร  เสมอใจ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ไตรทอง
 
1. นางนนทพร  ศรีบุญจันทร์
2. นางพนารัตน์  หาญมานพ