สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอู่โลก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนศักดิ์  ประภาสัย
 
1. นายฐปนวัฒน์  มรกต
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศพร  ดำเนินงาม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จันทเขต
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81.25 ทอง 11 1. เด็กหญิงตรัยรัตน์  จันทเขตต์
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ดวงโพธิ์
3. เด็กหญิงสุนิษา  เห็มวิจิตร
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จันทร์ศิริ
2. นางสาวสิริวรรณ  มั่นยืน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พระงาม
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จันทร์ศิริ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเอกรินทร์  เทียนทอง
 
1. นางสาวมาริษา  เสริมศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 16 1. เด็กชายประภากรณ์  โสริญาติ
2. เด็กหญิงสุชัญญา  กุลรัตน์
 
1. นางปรียา  นิลแก้ว
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. นางสาวกิ่งฟ้า  ลำพรม
2. นายนครินทร์  ชัยหิน
 
1. นายเสริมสิทธิ์  สนุกแสน
2. นางสาววิภาวรรณ  จันทร์ศิริ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงปิยนุช  กล้วยสุข
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  กล้วยสุข
3. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ไชยยงค์
 
1. นายไพรัตน์  ลำภู
2. นายภานุวัฒน์  ใสสะอาด
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกฤษณา  สุวรรณดี
2. เด็กหญิงฌานิศา  โสภา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พระงาม
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จันทร์ศิริ
2. นางสาวมาริษา  เสริมศรี
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิไล  วงษ์วรรณ์
 
1. นางภัฐรดา  ปัญญาเอก