สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอู่โลก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81.25 ทอง 11 1. เด็กหญิงตรัยรัตน์  จันทเขตต์
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ดวงโพธิ์
3. เด็กหญิงสุนิษา  เห็มวิจิตร
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จันทร์ศิริ
2. นางสาวสิริวรรณ  มั่นยืน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พระงาม
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จันทร์ศิริ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. นางสาวกิ่งฟ้า  ลำพรม
2. นายนครินทร์  ชัยหิน
 
1. นายเสริมสิทธิ์  สนุกแสน
2. นางสาววิภาวรรณ  จันทร์ศิริ