สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนินาถ  บรรลือทรัพย์
2. เด็กหญิงอทิตตา  เสนาะเสียง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  บรรลือทรัพย์
2. นางศิราณี  ใจกล้า
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82.75 ทอง 10 1. เด็กหญิงธีรารัตน์  อุดมครบ
2. เด็กหญิงวรกมล  แสกระโทก
3. เด็กหญิงอักษรา  สมาร์โสร์
 
1. นางสมปัญญา  ช่วงชัยชนะ
2. นายชรินทร์  ทองนำ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บรรลือทรัพย์
2. เด็กชายสุธินันท์  บรรลือทรัพย์
 
1. นางสาวรสิตา  ตั้งใจดุษณี
2. นางศรัณยา  ตั้งใจดุษณี