สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอาแวะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสนาะเสียง
 
1. นางนพรัตน์  อุส่าห์ดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพัชรา  ผิวงาม
 
1. นางนพรัตน์  อุส่าห์ดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 53.4 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สร้อยเสน
2. เด็กหญิงศศิธร  ทองศรี
3. เด็กหญิงอรุโณทัย  ดวงศรี
 
1. นางนพรัตน์  อุส่าห์ดี
2. นางสาวทิตยา  บุญยงค์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจันทร์จุรี  เพิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงนันทิชา  หนุนโชค
3. เด็กหญิงมุฑิตา  พรหมสวัสดิ์
4. เด็กหญิงวรินชุดา  โพธิสาร
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงศรี
 
1. นายทวีสุข  เจือจันทร์
2. นางสาวศรสวรรค์  คำทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงภัสราภรณ์  จันทา
 
1. นางสาวศรสวรรค์  คำทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงรินรดา  พรมกัณฑ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  เจริญยิ่ง
 
1. นางวรัชยา  เจือจันทร์
2. นายทวีสุข  เจือจันทร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายณจันทร์  บุญเลื่อน
 
1. นายโกสินทร์  ตระการผล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัตตริน  พิริรัมย์
2. เด็กชายชัยนาท  ธรรมดา
3. เด็กชายธัชชัย  ศัตรูพินาศ
4. เด็กชายธัชพล  ศัตรูพินาศ
5. เด็กชายปรมินทร์  ดวงศรี
6. เด็กชายปรัชญา  หมวดสันเทียะ
7. เด็กชายพิพัฒน์  มั่นยืน
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เจือจันทร์
 
1. นายอดิศรา  เรืองสนาม
2. นายสมควร  เจือจันทร์
3. นายสันติ  โองอินทร์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรวิภา  สะบุตรดี
2. เด็กหญิงอรทัย  โสภา
3. เด็กหญิงอารดา  ดวงศรี
 
1. นายทวีสุข  เจือจันทร์
2. นางสาวรตนพร  โพธิสาร
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจินดา  เกตุเปรี้ยว
2. เด็กชายชัยพงษ์  บรรลือทรัพย์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  พิมพ์จันทร์
 
1. นายทวีสุข  เจือจันทร์
2. นางสาวรตนพร  โพธิสาร