สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอาแวะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสนาะเสียง
 
1. นางนพรัตน์  อุส่าห์ดี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัตตริน  พิริรัมย์
2. เด็กชายชัยนาท  ธรรมดา
3. เด็กชายธัชชัย  ศัตรูพินาศ
4. เด็กชายธัชพล  ศัตรูพินาศ
5. เด็กชายปรมินทร์  ดวงศรี
6. เด็กชายปรัชญา  หมวดสันเทียะ
7. เด็กชายพิพัฒน์  มั่นยืน
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เจือจันทร์
 
1. นายอดิศรา  เรืองสนาม
2. นายสมควร  เจือจันทร์
3. นายสันติ  โองอินทร์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรวิภา  สะบุตรดี
2. เด็กหญิงอรทัย  โสภา
3. เด็กหญิงอารดา  ดวงศรี
 
1. นายทวีสุข  เจือจันทร์
2. นางสาวรตนพร  โพธิสาร