สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอันโนง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทาบุตร
2. เด็กหญิงจินตกา   ปัญญาเฟื่อง
3. เด็กหญิงธิดามาศ  แสนกล้า
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  พิรัมย์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสนกล้า
 
1. นางสาวมณีรัตน์  เจริญยิ่ง
2. นายวิวัฒน์  สอาดยิ่ง
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กชายวิทยากร  แสนกล้า
2. เด็กชายเดชณรงค์  ประสพผล
3. เด็กชายเอกรัตน์  ดาทอง
 
1. นายอนุสรณ์  บรรเทิงใจ
2. นายวิวัฒน์  สอาดยิ่ง