สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายวีรพงษ์  นิทะรัมย์
 
1. นางนารี  ประจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงอภิญญา  ครอบเพ็ชร
 
1. นางนารี  ประจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงพรพิมล  สนาคินิตร
 
1. นางนารี  ประจันทร์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อ่อนดา
2. เด็กชายวีรยุทธ  ยวนใจ
 
1. นายไพโรจน์  บัวสาย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกุลิสรา  คิดดีจริง
2. เด็กหญิงศิริพร  พรมทา
 
1. นายสงวน  ทองมวล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุนันทา  นิลเยี่ยม
 
1. นายชุมพล  มีงาม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.83 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  รัจกก
 
1. นายชุมพล  มีงาม
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงปริชมน  แก่นเดียว
2. เด็กหญิงมนฤทัย  ยวนใจ
3. เด็กหญิงมันตญา  พรมริ้ว
4. เด็กหญิงมาริสา  เสาวลัย
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  รองแก้ว
6. เด็กหญิงเพชรลดา  เมินดี
 
1. นางสาวถนิมมาศ  เจริญศิริ
2. นางสาวดวงฤทัย  ใยอิ้ม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายธน  แก่นเดียว
2. เด็กหญิงปนิดา  สาวัง
3. เด็กหญิงพรรพษา  เสาวลัย
 
1. นางสุนทรี  บุญเปล่ง
2. นางนารี  ประจันทร์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายชนากร  จาทุนิน
2. เด็กหญิงณภาภัช  ธรรมษา
3. เด็กหญิงอินทิรา  นึกมั่น
 
1. นางนารี  ประจันทร์
2. นางสุนทรี  บุญเปล่ง