สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงลลิตยา  กล่ำเจริญ
2. เด็กหญิงสริตา  มาตรศรี
 
1. นางระเบียบ  เข็มเพชร
2. นางปานทิพย์  เพ็ญสุริยา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายถิรวัฒน์  อ่อนอั๊วะ
 
1. นายขุนทอง  บุญทุ้ม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษณะ  พุ่มพวง
 
1. นายขุนทอง  บุญทุ้ม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  บุญชาติ
2. เด็กหญิงจิรฐา  ช่วยค้ำชู
3. เด็กหญิงชลธิชา  สถิตสุข
4. เด็กชายธนวิชญ์  ตั้งเพียร
5. เด็กหญิงนัฐชา  พาชะนิน
6. เด็กชายเอกภพ  นานอก
 
1. นางสุลี  พาชื่น
2. นางลำใย  เอี่ยมอาจิณ
3. นายสาโรจน์  ชัยคีรี