สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอนันต์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายปิยะวัตร  นิสัยกล้า
 
1. นายสมศักดิ์  เครือสุวรรณ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สิงห์โตทอง
2. เด็กหญิงจิดาภา  กรวยทอง
3. เด็กหญิงจิราพร  ชาคำหลอย
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  ดรุณพันธ์
5. เด็กหญิงบุญญารัตน์  อุดมดี
6. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เนียมภักดี
7. เด็กหญิงศัลลินี  วันชัย
8. เด็กหญิงอรอุมา  ใหมทอง
9. เด็กหญิงอรอุษา  ใหมทอง
10. เด็กหญิงเบญญา  ขอเพิ่มกลาง
 
1. นายสมศักดิ์  เครือสุวรรณ
2. นางสุพิณ  จันทร์ทอง
3. นางสาวนันทนา  หวังมั่น
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  แก่นไทย
 
1. นางสุพิณ  จันทร์ทอง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.14 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุภัสรา  วิโรจน์รัตน์
 
1. นางสาวสุจิตรา  จันทร์สิงห์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.65 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  แซ่ตั้น
2. เด็กชายสุกฤษฏ์  หุ่นทอง
3. เด็กหญิงอภิชญา  จินพละ
 
1. นางอภิรดี  มีสติ
2. นางลำพึง  ไทยดี