สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงปวีณา  โหมดนอก
 
1. นายชาญวิทย์  อินทนูจิตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 15 1. เด็กหญิงธนาภา  งามเลิศ
 
1. นางณภัทร  สุนทราวิรัตน์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สุรดม
2. เด็กชายณัฏฐนันท์  มั่นหมาย
3. เด็กชายธนกร  จันทร์กลิ่น
4. เด็กชายธนกฤต  จันทร์กลิ่น
5. เด็กชายอภิชาติ  คำอั่น
6. เด็กชายอานัส  กำแก้ว
 
1. นายชาญวิทย์  อินทนูจิตร
2. นางจุฑามาศ  อินทนูจิตร
3. นางสุธาทิพย์  อิทรามะ