สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุมทอง
2. เด็กชายภูผา  บูรณ์เจริญ
3. เด็กชายโชคชัย  ผาสุข
 
1. นายชาญยุทธ  แก้วปลั่ง
2. นางณัฐิยา  ลุนลาว
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แม้นใจ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุมทอง
3. เด็กหญิงรัตนาพร  มุมทอง
 
1. นางณัฐิยา  ลุนลาว
2. นายชาญยุทธ  แก้วปลั่ง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวันวิสา  สมัครสมาน
 
1. นางณัฐิยา  ลุนลาว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 58.8 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชึรัมย์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุปิรัยธร
3. เด็กหญิงจิตตาภา  มุมทอง
4. เด็กหญิงนลินี  ดมอุ่นดี
5. เด็กหญิงนิชา  ทองนพมาศ
 
1. นางสุวนีย์  สุวินัย
2. นางสิริยาภรณ์  แสงนวล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 4 1. เด็กชายนวพล  มุมทอง
2. เด็กหญิงปาริตา  พาสุข
3. เด็กหญิงสาธิตา  มุมทอง
4. เด็กหญิงหิรัญยา  สาแก้ว
5. เด็กหญิงเกศรา  สุปิรัยธร
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  ประภาสัย
 
1. นางณัฐิยา  ลุนลาว
2. นายพิศิษฐ์  บุญประสาท
3. นายวิโรจน์  โอษฐงาม
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายภูริภัทร  ชูเนตร
2. เด็กชายมงคล  สุขเรือง
 
1. นางสาวอุษณี  ชมบุญ
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเจสัน  ผดุงแดน
 
1. นางสาวสุริวิภา  แสงงาม