สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 4 1. เด็กชายนวพล  มุมทอง
2. เด็กหญิงปาริตา  พาสุข
3. เด็กหญิงสาธิตา  มุมทอง
4. เด็กหญิงหิรัญยา  สาแก้ว
5. เด็กหญิงเกศรา  สุปิรัยธร
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  ประภาสัย
 
1. นางณัฐิยา  ลุนลาว
2. นายพิศิษฐ์  บุญประสาท
3. นายวิโรจน์  โอษฐงาม
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายภูริภัทร  ชูเนตร
2. เด็กชายมงคล  สุขเรือง
 
1. นางสาวอุษณี  ชมบุญ