สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงปารมี  เกลียวทอง
 
1. นางภัทรพร  จันทา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรรณรมณ  รินทา
 
1. นายนิธิกร  ศรีไทย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิรัตติกานต์    บูรณ์เจริญ
2. เด็กชายทรงภพ  เรืองสาย
3. เด็กชายธันวา  หอมขจร
4. เด็กชายธีรพัฒน์  แดงชาติ
5. เด็กชายนิตินันท์   จันทร์กาบ
6. เด็กหญิงพัณธิตา  มานุจำ
 
1. นายสุวิทย์  คงเกตุ
2. นายนิธิกร  ศรีไทย
3. นางสาววิไลพร  บุญภูมิ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  พลอาษา
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  เขากล้า
3. เด็กชายธีรภัทร์  ภาวิรัมย์
4. เด็กชายนพเชษฐ์  ก่อแก้ว
5. เด็กหญิงสิริกานต์  สาระพล
6. เด็กชายอานนท์  มีแก้ว
 
1. นายสุวิทย์  คงเกตุ
2. นายนิธิกร  ศรีไทย
3. นายฉัตรณรงค์  อริยะเดช
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัฐปภา  สมเจตนา
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  แก้วผกา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  มีแก้ว
 
1. นางวิมลพันธ์  ประดิษฐปรีชา
2. นางสาวณัฐนันท์  ขบวนดี