สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลนัดดา  ศิลาเลิศ
 
1. นางรัชพร  ครองกุฏิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงปิยาพัตร  จำปาสิงห์
 
1. นางรัชพร  ครองกุฏิ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงจินดามณี  ฝ่ายทาน
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  เพชร์แสง
3. เด็กชายพิสิทธิ์  แสงป้อง
 
1. นายสันติ  กรวยทอง
2. นางจุไรวัลย์  กันทะชมภู
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐชานันท์  บุราคร
2. เด็กชายสิทธิพงศ์  คำนวณชอบ
3. เด็กชายสุระวัฒน์  สุขบรรณ์
4. เด็กชายอภิชาต  หมายชอบ
5. เด็กชายอัยการ  สารสุข
6. เด็กชายไพโรจน์  สันทาลุนัย
 
1. นางรัชพร  ครองกุฏิ
2. นายสันติ  กรวยทอง
3. นางสาวพรรณี  อินทร์ฉลาด