สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงจินดามณี  ฝ่ายทาน
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  เพชร์แสง
3. เด็กชายพิสิทธิ์  แสงป้อง
 
1. นายสันติ  กรวยทอง
2. นางจุไรวัลย์  กันทะชมภู