สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงอัยลดา  ทองคำ
 
1. นางสมเพียร  ใจธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงรังสิมา  แสงเย็น
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นวฤกษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดา  บุญธรรม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นวฤกษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุติภัทร  พางาม
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทดแทน
3. เด็กหญิงพิญาดา  นิชาญ
 
1. นางสาวราตรี  ธรรมวิจิต
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยกร  แป้นทอง
2. เด็กหญิงภัทราพร  สิงห์โตทอง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นวฤกษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สระแก้ว
 
1. นายธงศักดิ์  พุดมี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ต้นจันทร์
 
1. นายธงศักดิ์  พุดมี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศักรินทร์  สิงห์โตทอง
2. เด็กหญิงอุษณีย์  ทองทา
3. เด็กหญิงโกมล  ทองทา
 
1. นายสุนทร  หมายดี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายชัชวาล  สีปุ้ม
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุมาุลุย์
3. เด็กชายพิพัฒน์  อินกานอน
4. เด็กชายอนิรุทธ์  หนองหาญ
5. เด็กหญิงเบญรัตน์  สีคราม
 
1. นายศรายุทธ  ฤกษ์ดี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  สงวนศรี
 
1. นางบัวพา  ทองทา
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปิยะนัส  ภาคพรม
2. เด็กหญิงวารินทร์  สินสุพรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตตินันท์  เกตุทับทิม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.6 เงิน 5 1. เด็กชายอนุรักษ์  บุญไทย
 
1. นายศรายุทธ  ฤกษ์ดี
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายจารุพงศ์  ทองมา
2. เด็กชายธนกร  สุรัตน์มั่น
3. เด็กหญิงพิสมัย  จันทร์หอม
4. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีคราม
5. เด็กหญิงอาภาพร  ทองล้ำ
6. เด็กหญิงเกศราภรณ์  เจริญทัศน์
 
1. นายสุนทร  หมายดี
2. นายฐิติศักดิ์  โสมหาว
3. นายนิรัญ  สุขสวัสดิ์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกุลยา  ภาคพรม
2. เด็กชายคนัสนันท์  นิชาญ
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  แอ่งสุข
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นวฤกษ์