สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุติภัทร  พางาม
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทดแทน
3. เด็กหญิงพิญาดา  นิชาญ
 
1. นางสาวราตรี  ธรรมวิจิต
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปิยะนัส  ภาคพรม
2. เด็กหญิงวารินทร์  สินสุพรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตตินันท์  เกตุทับทิม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกุลยา  ภาคพรม
2. เด็กชายคนัสนันท์  นิชาญ
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  แอ่งสุข
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นวฤกษ์