สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงรังสิมา  แสงเย็น
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นวฤกษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดา  บุญธรรม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นวฤกษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.6 เงิน 5 1. เด็กชายอนุรักษ์  บุญไทย
 
1. นายศรายุทธ  ฤกษ์ดี
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายจารุพงศ์  ทองมา
2. เด็กชายธนกร  สุรัตน์มั่น
3. เด็กหญิงพิสมัย  จันทร์หอม
4. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีคราม
5. เด็กหญิงอาภาพร  ทองล้ำ
6. เด็กหญิงเกศราภรณ์  เจริญทัศน์
 
1. นายสุนทร  หมายดี
2. นายฐิติศักดิ์  โสมหาว
3. นายนิรัญ  สุขสวัสดิ์