สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงอัยลดา  ทองคำ
 
1. นางสมเพียร  ใจธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยกร  แป้นทอง
2. เด็กหญิงภัทราพร  สิงห์โตทอง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นวฤกษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สระแก้ว
 
1. นายธงศักดิ์  พุดมี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศักรินทร์  สิงห์โตทอง
2. เด็กหญิงอุษณีย์  ทองทา
3. เด็กหญิงโกมล  ทองทา
 
1. นายสุนทร  หมายดี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  สงวนศรี
 
1. นางบัวพา  ทองทา