สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิรมล  อบอุ่น
 
1. นางรัตติยา  ม่วงมิตร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญมาก
 
1. นางพวงรัตน์  แสงเพชร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศธร  เพ็งทะเล
2. เด็กหญิงรินรดา  อักษร
3. เด็กหญิงสุมนา  บุุญเต็ม
 
1. นางสาวทองพูน  มณีพร้าว
2. นางสาวจันทร์จิรา  มีกล้า
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงนิศาชล  บุญหนัก
2. เด็กชายเกรียงไกร  พรมพิลา
 
1. นางสาวทองพูน  มณีพร้าว
2. นางสาวจันทร์จิรา  มีกล้า
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงณฐรัตน์  รินทอง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  มีกล้า
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  บุญเต็ม
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  มีกล้า
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทิวา  สีทอง
 
1. นางรัตติยา  ม่วงมิตร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐชราพร  แผ่นทอง
 
1. นางรัตติยา  ม่วงมิตร
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริญญา  มณีพร้าว
2. เด็กหญิงไอลดา  เกิดบ้านเป้า
 
1. นายสุประกิจ  สิงจานุสงค์
2. นางสาวกานต์กิตติกา  ภาคพรม