สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิรมล  อบอุ่น
 
1. นางรัตติยา  ม่วงมิตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศธร  เพ็งทะเล
2. เด็กหญิงรินรดา  อักษร
3. เด็กหญิงสุมนา  บุุญเต็ม
 
1. นางสาวทองพูน  มณีพร้าว
2. นางสาวจันทร์จิรา  มีกล้า
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงนิศาชล  บุญหนัก
2. เด็กชายเกรียงไกร  พรมพิลา
 
1. นางสาวทองพูน  มณีพร้าว
2. นางสาวจันทร์จิรา  มีกล้า
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงณฐรัตน์  รินทอง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  มีกล้า