สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  บุญเต็ม
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  มีกล้า
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทิวา  สีทอง
 
1. นางรัตติยา  ม่วงมิตร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐชราพร  แผ่นทอง
 
1. นางรัตติยา  ม่วงมิตร
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริญญา  มณีพร้าว
2. เด็กหญิงไอลดา  เกิดบ้านเป้า
 
1. นายสุประกิจ  สิงจานุสงค์
2. นางสาวกานต์กิตติกา  ภาคพรม