สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาลดา  ใจกล้า
2. เด็กหญิงดารารัตน์  สายยศ
3. นางสาวสุทธิดา  สิบรัมย์
 
1. นางสาวประภัทร  อินทร์งาม
2. นางจรรยา  ทอนศรี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงจีราพัช  บุญมี
3. นางสาวฐิติมา  แผ่นทอง
4. เด็กหญิงธาราทิพย์  บัวไขย
5. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไกรเพชร
6. นางสาวบุญชนิตา  พวงจันทร์
7. เด็กหญิงบุญญิสา  ชื่นรัมย์
8. เด็กหญิงปานชนก  สายยศ
9. เด็กชายพีรภัทร  บูรณะ
10. เด็กหญิงวริศราภรณ์  บัวไขย
11. เด็กชายวัลลพ  ตลับทอง
12. เด็กหญิงวารินทร์  พันทา
13. เด็กหญิงสิริยาพร  พวงจันทร์
14. เด็กหญิงสุนิดา  แผ่นทอง
15. นางสาวสุพรรษา  บุญมี
 
1. นายบุญหนา  แผ่นทอง
2. นายสังคม  พลยางนอก
3. นางดาวเรือง  พลยางนอก
4. นายทวีวุฒิ  จงพูนศรี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรศักดิ์  พางาม
2. นายศุภชัย  กระแสเทพ
3. นายอภิสิทธิ์  มณีศรี
 
1. นางดาวเรือง  พลยางนอก
2. นายสังคม  พลยางนอก