สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิตยา  สุขจิตร
 
1. นางสาวสุพัตรา  ใจกล้า
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82.3 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลัญดา  ก้านอินทร์
2. เด็กหญิงตติยา  ไชยสงคราม
3. เด็กหญิงทอฝัน  ฮ้อยพรมมา
4. เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ศรีสุข
5. เด็กชายพลวัฒน์  สมจันทร์
6. เด็กหญิงพัชรี  ศรีสุข
7. เด็กชายพีรพงศ์  ก้านอินทร์
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุขจิต
9. เด็กหญิงภัทริกา  สุขจิต
10. เด็กหญิงศศิกานต์  บานเย็น
11. เด็กหญิงศศิธร  อินทร์สำราญ
12. เด็กหญิงสุกัญญา  สอาดตา
13. เด็กหญิงสุพรรษา  สอาดตา
14. เด็กหญิงอนุชารัตน์  งามสง่า
15. เด็กหญิงเกตุวดี  โพธิ์กลาง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ใจกล้า
2. นายสมพงษ์  ขำชูสงฆ์
3. นางสาวกิตติมา  วงษ์ทอง
4. นางสาววิชุดา  มะลิซ้อน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 14 1. เด็กหญิงสุนีรัตน์  พลการ
 
1. นางแสงเดือน  จารัตน์