สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 45.2 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญยงค์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญค้ำ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมบัติ
 
1. นางจุฑามาศ  ดุจจานุทัศน์
2. นางจิรัชยา   แสวงชอบ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงพรกนก  ลาดทอง
 
1. นางสาวรุ้งอรุณ  ศรีบุญเรือง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พนารินทร์
 
1. นางสาวสิริวิมล  มงคลสาร