สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิยะดา  การัมย์
 
1. นางอัจฉรา  มาอินทร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวันชัย  บุญสม
 
1. นางจุฑามาศ  ดุจจานุทัศน์
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.66 ทอง 5 1. เด็กชายชัยรัฐ  เสกแสง
2. เด็กหญิงพิณทอง  ชื่นช่ำ
 
1. นางสาวรุจี  เสาว์ยงค์
2. นางสาวนิตยา  ควรดี
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชรินทร์  ลาดทอง
 
1. นางจุฑามาศ  ดุจจานุทัศน์
 
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนักรบ  ทับทิมทอง
 
1. นางสาวนิตยา  ควรดี
 
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคเณศ  ดุสิตา
2. เด็กหญิงจันทร์ธารา  คุสิตา
3. เด็กหญิงจันทิภา  สีโย
4. เด็กหญิงฑาริกา  กระแจะจันทร์
5. เด็กหญิงณัฐริกา  สวาชาติ
6. เด็กชายธนาคล  บุญสวัสดิ
7. เด็กหญิงธนารีย์  ทับทิมทอง
8. เด็กหญิงธัญชนก  ดอนน้อยหน่า
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สาทิพย์จันทร์
10. เด็กหญิงธิดาพร  บุญไทย
11. เด็กชายนักรบ  ทับทิมทอง
12. เด็กหญิงนันทิดา  สีโย
13. เด็กหญิงภัคญาดา  พลหมอ
14. เด็กหญิงรสริน  สมัญญา
15. เด็กชายวรวิช  เชื้อนนท์
16. เด็กหญิงวันทณีย์  ราษเจริญ
17. เด็กหญิงวาริชา  บุดธิสาร
18. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ดุสิตา
19. เด็กชายวุฒิชัย  หมายชอบ
20. เด็กชายศราวุฒิ  การัมย์
21. เด็กหญิงสุภัชชา  แจ่มแจ้ง
22. เด็กชายสุรรรณ  ศรีทอง
23. เด็กชายสุริยันต์  จันรักษา
24. เด็กหญิงอภิญญา  เต็มพร้อม
25. เด็กหญิงอรยา  บุติมาลย์
26. เด็กหญิงอารียา  อบสุข
27. เด็กหญิงเกษญา  จันทะพันธ์
 
1. นางสาวนิตยา  ควรดี
2. นางปราณี  แป้นแก้ว
3. นางสาวรุ้งอรุณ  ศรีบุญเรือง
4. นางสาวพลอยชมพู  รัตน์วิชัย
5. นางอัจฉรา  มาอินทร์
6. นางจิรัชยา  แสวงชอบ
7. นางพรภินันท์  วรมากุล