สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุสรา  สุภนาม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุตรงาม
3. เด็กหญิงสุรีพร  คงเกิด
 
1. นางสาวศศิธร  สมสวย
2. นายศักดา  แต้มทอง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82.3 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วังสันต์
2. เด็กหญิงจุรีมาศ  ศรีสุข
3. เด็กหญิงชาลิสา  บุตรงาม
4. เด็กชายชียณรงค์  บุตรงาม
5. เด็กหญิงณัฐกมล   วังสันต์
6. เด็กหญิงธิยาดา  วิชุมา
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พรมจำปา
8. เด็กหญิงปัทมา  แจบไธสง
9. เด็กหญิงรัญชนา  ทรัพย์เจริญ
10. เด็กหญิงศศิประภา  บุตรงาม
11. เด็กหญิงศิราภัทร  วังสันต์
12. เด็กหญิงสิรินภารัตน์  แก้วแสงอ่อน
13. เด็กหญิงสโรชา   มั่นจิต
14. เด็กหญิงอริสรา  การะเกด
15. เด็กหญิงไข่มุก  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสาววราภรณ์  บุตรลักษณ์
2. นางสาวศศิธร  สมสวย
3. นางลำดวน  คำราษฎร์
4. นางอรพิน  วังสันต์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.14 ทอง 7 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสาววราภรณ์  บุตรลักษณ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายชิษณุชา  บุญไทย
2. เด็กชายประภาณ  บุราคร
 
1. นางสาวลภัสรดา  แก้วหอม
2. นางลำดวน  คำราษฎร์