สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองพญา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  คงอุตสาห์
2. เด็กหญิงปรียารัตน์   วิยาสิงห์
3. เด็กหญิงวรนุช   มานุสนธิ์
 
1. นางสาวบุญญารัตน์  แสงทอง
 
2 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยนันท์  บุญเพ็ง
 
1. นายฏิวัตต์  สันทาลุนัย