สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.67 ทอง 5 1. เด็กชายหรรษา  นารี
 
1. นางสาวลำดวน  เหมหงษ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงปัญญาพร  กรวยทอง
 
1. นางสาวลำดวน  เหมหงษ์
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  แสงนวล
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ชุมสุข
3. เด็กหญิงดาราวดี  ล่ำสัน
4. เด็กหญิงปาจรีย์  กรวยทอง
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  สิงหา
6. เด็กหญิงพรรณวศา  การเพียร
7. เด็กชายพีรภัทร  ปุยแก้ว
8. เด็กชายภาณุพงศ์  กรวยทอง
9. เด็กชายวีรศักดิ์  กรวยทอง
10. เด็กชายอนุชา  นารี
 
1. นางสาวลำดวน  เหมหงษ์
2. นางจงกลณี  แก้วหล้า
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกษิดิศ  บุญมานัส
2. เด็กชายชนาธิป  วันยาว
3. เด็กชายณัฐพงศ์  พนารินทร์
4. เด็กชายศุภสิทธิ์  แกมกล้า
5. เด็กชายเมธาธัต  กรวยทอง
6. เด็กชายเสาร์เอก  วงศ์ชัยญา
 
1. นางสาวปนัสยา  เอ้กัณหา
2. นายณัฐปคัลภ์  เอ้กัณหา
3. นายชาญวิทย์  กรวยทอง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  เหลาเลิศ
2. เด็กชายกันตพงศ์  สวยรูป
3. เด็กชายธนภัทร  กรวยทอง
4. เด็กชายรังสิมันต์  มาตย์วังแสง
5. เด็กชายวันชัย  บุญเหมาะ
6. เด็กชายศุภโชติ  กรวยทอง
 
1. นางสาวปนัสยา  เอ้กัณหา
2. นายณัฐปคัลภ์  เอ้กัณหา
3. นายนิ  ละมูลมอญ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกวิสรา  สาลีทอง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำผุย
3. เด็กชายปัญญาวัฒน์  กรวยทอง
 
1. นายชาญวิทย์   กรวยทอง
2. นายณัฐปคัลภ์  เอ้กัณหา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  โกบุตร
2. เด็กหญิงนภัสสร  กรวยทอง
3. เด็กหญิงผกามาศ  เหลาเลิศ
 
1. นายณัฐปคัลภ์  เอ้กัณหา
2. นางสมบูรณ์  มุมทอง