สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายยุทธิพงศ์  อันทะพิละ
 
1. นางสาวธิดารัชต์  คำสงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83.75 ทอง 10 1. เด็กชายทินภัทร  ดวงคำ
2. เด็กหญิงภิชญาภรณ์  ไข่มุกข์
3. เด็กหญิงมนทกานต์  นุสิทธิ์
 
1. นายอภิชัย  เชื้ออินทร์
2. นางสาวพิชญาภา  วันภักดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงดวงเนตร  ชุ่ยหิรัญ
2. เด็กหญิงศรัญญา  วงศ์สุรินทร์
3. เด็กชายเฉลิมชัย  แก้วงาม
 
1. นายชยกฤต  ฉายถวิลน์
2. นางวรัญยุพา  บุญลาภ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เขียวอ่อน
2. เด็กหญิงสุชาดา  สายศร
 
1. นายบรรณ์  ชัยพรม
2. นางสาวพิชญาภา  วันภักดี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายชาลชล  สว่างอัมพร
 
1. นางประภาพร  คำวอน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ชาเสก
2. เด็กหญิงอลิษา  ยอดใส
 
1. นางบุญญรัตน์  ดีพร้อม
2. นางวรัญยุพา  บุญลาภ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงลักษมณ  มณีคำ
 
1. นางสาวธิดารัชต์  คำสงค์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงดวงเนตร  ชุ่ยหิรัญ
 
1. นางวรัญยุพา  บุญลาภ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอวยพร  พงศ์วัชร
 
1. นางวรัญยุพา  บุญลาภ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจันทร์ประเสริฐ  ยืนยิ่ง
2. เด็กชายธนสิทธิ์  สาลี
3. นายศรัญยู  เกษแก้ว
 
1. นายชยกฤต  ฉายถวิลน์
2. นางบุตรดี  โอษฐงาม
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกอร  จันทร์สอน
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   แสงมณี
3. เด็กหญิงมนิดา  สำคัญยิ่ง
4. เด็กหญิงลักษมน  ยาผิว
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงสุทธินันท์  คำมาก
 
1. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
2. นายบรรณ์  ชัยพรม
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  กันนุฬา
2. นางสาวภัทราภรณ์  แก้วบุตรดี
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  แก้วงาม
4. เด็กชายวีรศักดิ์  แก้วงาม
5. นางสาวสุวรรณี  แก้วงาม
6. นางสาวเขมิกา  โพธิ์วัง
 
1. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
2. นางบุตรดี  โอษฐงาม
3. นายบรรณ์  ชัยพรม
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวรรณชนก  จันทับทิม
2. เด็กชายศตวรรษ  กันนุฬา
3. เด็กชายสันติภาพ  ทาเงิน
 
1. นายเอกลักษณ์  เจือจันทร์
2. นายบรรณ์  ชัยพรม
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์นิการ์  ขันงาม
 
1. นางบุตรดี  โอษฐงาม
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณิต  ไชยมี
2. เด็กหญิงนิตยา  เหมสุวรรณ์
3. เด็กหญิงลาวัลย์  จันทร์เทพ
 
1. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
2. นายบรรณ์  ชัยพรม
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.4 ทอง 12 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงวรรณชนก  จันทับทิม
3. เด็กชายอภิชาติ  ยิ่งอินทร์
 
1. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
2. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ  สว่างอัมพร
2. เด็กชายภานุพงศ์  ศรีไพร
 
1. นายเอกลักษณ์  เจือจันทร์
2. นางสาวพิชญาภา  วันภักดี
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์กร  หงส์มา
2. เด็กชายวราวุธ  แก้วอุดร
 
1. นายอภิชัย  เชื้ออินทร์
2. นายเอกลักษณ์  เจือจันทร์