สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงดวงเนตร  ชุ่ยหิรัญ
2. เด็กหญิงศรัญญา  วงศ์สุรินทร์
3. เด็กชายเฉลิมชัย  แก้วงาม
 
1. นายชยกฤต  ฉายถวิลน์
2. นางวรัญยุพา  บุญลาภ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ชาเสก
2. เด็กหญิงอลิษา  ยอดใส
 
1. นางบุญญรัตน์  ดีพร้อม
2. นางวรัญยุพา  บุญลาภ