สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83.75 ทอง 10 1. เด็กชายทินภัทร  ดวงคำ
2. เด็กหญิงภิชญาภรณ์  ไข่มุกข์
3. เด็กหญิงมนทกานต์  นุสิทธิ์
 
1. นายอภิชัย  เชื้ออินทร์
2. นางสาวพิชญาภา  วันภักดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เขียวอ่อน
2. เด็กหญิงสุชาดา  สายศร
 
1. นายบรรณ์  ชัยพรม
2. นางสาวพิชญาภา  วันภักดี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายชาลชล  สว่างอัมพร
 
1. นางประภาพร  คำวอน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงลักษมณ  มณีคำ
 
1. นางสาวธิดารัชต์  คำสงค์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงดวงเนตร  ชุ่ยหิรัญ
 
1. นางวรัญยุพา  บุญลาภ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจันทร์ประเสริฐ  ยืนยิ่ง
2. เด็กชายธนสิทธิ์  สาลี
3. นายศรัญยู  เกษแก้ว
 
1. นายชยกฤต  ฉายถวิลน์
2. นางบุตรดี  โอษฐงาม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกอร  จันทร์สอน
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   แสงมณี
3. เด็กหญิงมนิดา  สำคัญยิ่ง
4. เด็กหญิงลักษมน  ยาผิว
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงสุทธินันท์  คำมาก
 
1. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
2. นายบรรณ์  ชัยพรม
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  กันนุฬา
2. นางสาวภัทราภรณ์  แก้วบุตรดี
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  แก้วงาม
4. เด็กชายวีรศักดิ์  แก้วงาม
5. นางสาวสุวรรณี  แก้วงาม
6. นางสาวเขมิกา  โพธิ์วัง
 
1. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
2. นางบุตรดี  โอษฐงาม
3. นายบรรณ์  ชัยพรม
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์นิการ์  ขันงาม
 
1. นางบุตรดี  โอษฐงาม
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณิต  ไชยมี
2. เด็กหญิงนิตยา  เหมสุวรรณ์
3. เด็กหญิงลาวัลย์  จันทร์เทพ
 
1. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
2. นายบรรณ์  ชัยพรม
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.4 ทอง 12 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงวรรณชนก  จันทับทิม
3. เด็กชายอภิชาติ  ยิ่งอินทร์
 
1. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
2. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ  สว่างอัมพร
2. เด็กชายภานุพงศ์  ศรีไพร
 
1. นายเอกลักษณ์  เจือจันทร์
2. นางสาวพิชญาภา  วันภักดี
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์กร  หงส์มา
2. เด็กชายวราวุธ  แก้วอุดร
 
1. นายอภิชัย  เชื้ออินทร์
2. นายเอกลักษณ์  เจือจันทร์