สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณา  บุญไทย
2. เด็กหญิงชนานันท์  ไกรสีทุม
3. เด็กชายชัยณรงค์  สืบสำราญ
4. เด็กหญิงชาลิสา  กุลสันเทียะ
5. เด็กหญิงดวงพร  พิมพ์สลัก
6. เด็กชายธนวัฒน์  จอกโคกสูง
7. เด็กชายนรบดี  รังทอง
8. เด็กชายพงศธร  กระต่ายทอง
9. เด็กชายพงศธร  สระแก้ว
10. เด็กชายพีระพัฒน์  ทัตธะศรี
11. เด็กหญิงลักษิกา  กระต่ายทอง
12. เด็กชายวีรภัทร  สินโพธิ์
13. เด็กชายสิรพัฒน์  บุญไทย
14. เด็กหญิงสิริกัญญา  จันนอ
15. เด็กหญิงสุติกาญจน์  หมื่นอาสา
16. เด็กหญิงสุภาทินี  บุดดางาม
17. เด็กหญิงอภิญญา  ธรรมนุส
18. เด็กชายอภิรักษ์  เมืองนาคิน
19. เด็กชายเจริญทรัพย์  พันพม่า
20. เด็กชายเรวัตร  สมัญญา
 
1. นายสมมิตร  สาลีบุตร
2. นายสำราญ  ชัยภา
3. นางสุภาพร  สุมาลุย์
4. นางอัญชนา  สมัญญา
5. นายสมเทพ  วิวาสุขุ
6. นางณัฐนันทน์  พลสระคู
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอลิสา  บุญเต็ม
 
1. นางบุญเพ็ญ  ชัยภา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญไทย
2. เด็กหญิงดวงสมร  สอนดี
3. เด็กหญิงรัตนากร  ถนอมพงษ์
 
1. นางสุภาพร  สุมาลุย์
2. นางณัฐนันทน์  พลสระคู