สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรฐิมา  ยิ่งยง
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  ผาสุก
3. เด็กหญิงอริษา  สุบินยัง
 
1. นางสาวฐิติมา  สุขประเสริฐ
2. นางสาวดาริณี  ระวังชื่อ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกัญณภัส  ศุภนาม
2. เด็กหญิงธรัญญา  พิศงาม
3. เด็กชายพสุมนต์  บำรุงชื่อ
4. เด็กหญิงพัสนี  คำดี
5. เด็กชายศิรา  พลสิมมา
6. เด็กหญิงสมฤดี  ลอยมา
7. เด็กหญิงสังวาลย์  เบ็ญเจิด
8. เด็กหญิงหทัยวรรณ  ขบวนกล้า
9. เด็กหญิงเจนนิสา  แปะทอง
10. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  เบ็ญเจิด
 
1. นายสุทธิศักดิ์  ทองนวล
2. นายเสริม  ยัดดี
3. นางสาวจุฑามาศ   สายสุด
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  จำนงดี
2. เด็กหญิงผการัตน์  ชิมก็วง
3. เด็กชายพสุมนต์  บำรุงชื่อ
4. เด็กชายศิรา  พลสิมมา
5. เด็กหญิงสุมนัท  สิงห์พรม
 
1. นายชัชวาลย์  ก้านจักร์
2. นางสาวพัชนี  จันทร์พร