สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 13 1. เด็กหญิงปวีณา  อุตราศรี
 
1. นายไกรสิทธิ์  ศิริมาก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐธิกานต์  วุฒิยา
 
1. นางพัชรี  หวังผล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกัลย์ทิมา  รักแก้ว
 
1. นางพัชรี  หวังผล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงนุชรีย์  บุญโสภา
2. เด็กหญิงปนิตา  ตรีเนตร
3. เด็กชายรัชชานนท์  พนารินทร์
 
1. นางสาวสมฤทัย  บุตรรัตน์
2. นางมยุรี  ยืนยิ่ง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 37.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชัชวาล  ศรีสุรินทร์
2. เด็กชายพัดชา  ไสยิ่ง
 
1. นางสาวสมฤทัย  บุตรรัตน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 14 1. เด็กหญิงอชิรญาญ์  รจนา
2. เด็กชายแทนคุณ  โพธิ์เงิน
 
1. นางจินตนา  เอี่ยมสะอาด
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงมลธิชา  ดวงศรี
 
1. นางมยุรี  ยืนยิ่ง
2. นายเกษมสันต์  เส้นสามาลย์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวศรี
2. เด็กหญิงชญานี  พากุล
3. เด็กหญิงอภิญญา  ทองแสน
 
1. นายไกรสิทธิ์  ศิริมาก
2. นางสาวสมฤทัย  บุตรรัตน์
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71.6 เงิน 10 1. เด็กชายสุกลวัฒน์  ทวยจันทร์
2. เด็กหญิงอรษา  จันทรมณี
3. เด็กหญิงอักษรศิริ  อดทน
 
1. นางสาวสุนิล  คำมาก
2. นางแววดาว  ทองนำ
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายพชร  วุฒิยา
 
1. นางสาวสุจิตรา  บุญทอง