สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงนุชรีย์  บุญโสภา
2. เด็กหญิงปนิตา  ตรีเนตร
3. เด็กชายรัชชานนท์  พนารินทร์
 
1. นางสาวสมฤทัย  บุตรรัตน์
2. นางมยุรี  ยืนยิ่ง
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71.6 เงิน 10 1. เด็กชายสุกลวัฒน์  ทวยจันทร์
2. เด็กหญิงอรษา  จันทรมณี
3. เด็กหญิงอักษรศิริ  อดทน
 
1. นางสาวสุนิล  คำมาก
2. นางแววดาว  ทองนำ