สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 13 1. เด็กหญิงปวีณา  อุตราศรี
 
1. นายไกรสิทธิ์  ศิริมาก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 14 1. เด็กหญิงอชิรญาญ์  รจนา
2. เด็กชายแทนคุณ  โพธิ์เงิน
 
1. นางจินตนา  เอี่ยมสะอาด
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงมลธิชา  ดวงศรี
 
1. นางมยุรี  ยืนยิ่ง
2. นายเกษมสันต์  เส้นสามาลย์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวศรี
2. เด็กหญิงชญานี  พากุล
3. เด็กหญิงอภิญญา  ทองแสน
 
1. นายไกรสิทธิ์  ศิริมาก
2. นางสาวสมฤทัย  บุตรรัตน์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายพชร  วุฒิยา
 
1. นางสาวสุจิตรา  บุญทอง