สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กชายชัยกร   โฉมสุข
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   เห็นดี
 
1. นางสาวพนิดา   ถวิลสุข
2. นางยุพาวดี  บุญทวี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85.7 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทรา   ขุนนรา
2. เด็กหญิงวันวิสา   พรรลี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   สอนศรี
 
1. นางสุกัญญา  รักษาวงษ์
2. นางวรณัน   สาคร
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤติธี   ก่อแก้ว
 
1. นายวราศักดิ์  สาคร
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.8 ทอง 4 1. เด็กชายพีรพัฒน์   ไทรงาม
2. เด็กชายสิทธิชัย   ทวีปรักษา
3. เด็กชายอรรถกฤษ   นุแรมรัมย์
 
1. นายนายวราศักดิ์   สาคร
2. นายนายเสริม   พิลาศรี