สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สุมาลุย์
 
1. นางบังอร  ลือชา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงกิตติยา  เลาเลิศ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พุฒกลาง
3. เด็กชายสุทธิเกียรติ  คำหาญ
 
1. นายชวินทร์  วิยาสิงห์
2. นางบังอร  ลือชา