สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกัว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ทนศรีราษฎร
 
1. นายพิชยะสิทธิ์  เข็มเพชร
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายจันทร์จิรา  สมัครสมาน
2. เด็กหญิงภาสินี  อาทร
3. เด็กหญิงสุธิดา  นิลพันธ์
4. เด็กหญิงอรทัย  ศิริปลั่ง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ยืนยง
6. เด็กหญิงเมฑิตา  สร้างดี
 
1. ว่าที่พันตรีปิยวงษ์  หมายดี
2. นางสาววรารัตน์  พรมแพง
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจาตุรนต์  โฮมแพน
2. เด็กชายสุรินทร์  สมัครสมาน
3. เด็กชายอนุวัฒน์  เดชารัมย์
 
1. นายประชิต  งามนุช
2. นายพิชยะสิทธิ์  เข็มเพชร