สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกับ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงกิตติพิชญ์  ชอบธรรม
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เลิศพันธ์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  เพ็งแจ่ม
 
1. นายสุทัศน์  สาระไลย์
2. นายเปลื้อง  งามยิ่งยืน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 77.45 เงิน 8 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หวังผล
2. เด็กหญิงยุพเรศ  แข็งแรง
3. เด็กชายวัชรพล  บุญมี
 
1. นางจรรยา  สมพร้อม
2. นางพูลสุข  พิศวงปราการ