สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกับ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สืบเพ็ง
2. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ครองสัตย์
3. เด็กหญิงจันทิมา  แสงมั่น
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมโคตร
5. เด็กชายณัฐพล  อินทร์งาม
6. เด็กหญิงประภัสสร  หวังผล
7. เด็กหญิงปวันรัตน์  รอดภัย
8. เด็กหญิงพรนภา  เหล่าหมวด
9. เด็กหญิงพราวฝัน  แปรต่วน
10. เด็กหญิงภัทรนันท์  วิเศษ
11. เด็กหญิงวยุรา  ครองสัตย์
12. เด็กหญิงวลัยภรณ์  ชาวนา
13. เด็กหญิงศศิธร  โดดช่อง
14. เด็กหญิงอภิชญาน์  ชอบธรรม
15. เด็กหญิงอริยพร  ท้วงที่พิมาย
 
1. นางประนอม  น่วมจะโป๊ะ
2. นางสาวนัฐพัฒนี  พงษ์สุขธนพ
3. นายศิรสิทธิ์  ยืนยง
4. นางพูลสุข  พิศวงปราการ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอลิษา  วรสาร
 
1. นายสุทัศน์  สาระไลย์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชอบลคร
2. เด็กหญิงฐิติการณ์  ศิริวัฒน์
3. เด็กหญิงอัญชลี  ปานเพชร
 
1. นางสาวนัฐพัฒนี  พงษ์สุขธนพ
2. นางประนอม  น่วมจะโป๊ะ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายชินดนัย  อ้วนสาเล
2. เด็กชายอดิศร  จอดพิมาย
 
1. นายศิรสิทธิ์  ยืนยง
2. นางสาวนัฐพัฒนี  พงษ์สุขธนพ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาทัน
2. เด็กชายบูรพา  เงางาม
 
1. นายศิรสิทธิ์  ยืนยง
2. นางสาวนัฐพัฒนี  พงษ์สุขธนพ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  อินทร์งาม
2. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  อินทร์ทอง
 
1. นายศิรสิทธิ์  ยืนยง
2. นางพูลสุข  พิศวงปราการ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  คำใบ
2. เด็กหญิงมณธิชา  อมรประภาธีระกุล
3. เด็กหญิงศรัญย์พร  ทองบัลลังก์
4. เด็กหญิงสมฤทัย  พรหมสาขา
5. เด็กหญิงสายธาร  หวังผล
6. เด็กหญิงอังคณา  สมหวัง
 
1. นางจรรยา  สมพร้อม
2. นายศิรสิทธิ์  ยืนยง
3. นางอำนวย  เคลือบสูงเนิน