สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกระดาน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงธัญมาศ  สุขสงวน
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ถาวรกูล
 
1. นายจำลอง  แสนแก้ว
2. นายพิสัณห์  เห็นได้ชม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  เนื้อแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  วรรณมานะ
 
1. นายพิสัณห์  เห็นได้ชม
2. นายจำลอง  แสนแก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  ห่อยไธสง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ทองดา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  เงางาม
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ทองดา