สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภา  บุญสมาน
2. เด็กหญิงบัวทิพย์  ศรีสม
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา  ประโพทะกัง
 
1. นางสาวจรัญญา  พรมชาติ
2. นางเสาวนีย์  แก้วลี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงนภาพร  สายรัตน์
2. เด็กหญิงสุรินทรา  สมานกุล
 
1. นางไพรินทร์  เพียรดี
2. นางสาวธิดารัตน์  สุปิงคลัด
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กชายจิรายุทธ  ประโพทะกัง
2. เด็กชายวัฒนพล  สุภาพ
3. เด็กหญิงสุวภัทร  ชมชื่นดี
 
1. นางเสาวนีย์  แก้วลี
2. นางสาวจรัญญา  พรมชาติ
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุรินทณี  แขสระน้อย
 
1. นางสาวรัตนา  จองชนะ
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภรันยู  วิเศษ
 
1. นางสาวรัตนา  จองชนะ
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยสวย  สิงห์ยัง
 
1. นางสาวรัตนา  จองชนะ
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพันธ์  พรมชาติ
2. เด็กชายพัชรพล  เสาวคนธ์
3. เด็กชายวุฒิพร  พรมชาติ
 
1. นายเจียมศักดิ์  จู่จุ้ยเอี่ยม
2. นายวีรพร  ฉัตรทอง